Toetsresultaten analyseren op leerling-, groeps- en schoolniveau

De toetsresultaten uit het IEP LVS geven informatie over waar een leerling staat op het gebied van taal, rekenen, hart-handen en Engels. De toetsresultaten kunnen je daarnaast ook inzicht geven in wat nodig is om je leerlingen te helpen zich zo optimaal mogelijk verder te ontwikkelen, op de referentieniveaus, ERK-niveaus of in hun algemene persoonlijke ontwikkeling. Het is daarvoor belangrijk om de toetsresultaten niet alleen op leerlingniveau, maar ook op groeps- en schoolniveau te evalueren en analyseren.

Wil je persoonlijk advies over hoe je toetsresultaten in kunt zetten om je onderwijsaanbod te evalueren en je onderwijs te verbeteren? Neem dan contact op met de helpdesk via 0345-65 66 85 of mail naar iep@bureau-ice.nl.

Toelichting hoofd, hart en handen

In het IEP LVS heb je bij taal en rekenen toegang tot het document 'Toelichting referentieniveaus'. Dit document geeft per domein en per referentieniveau uitleg incl. voorbeeldopgaven. 

Voor de hart- en handeninstrumenten hebben we soortgelijke documenten toegevoegd. Bij deze documenten wordt niet gewerkt met referentieniveaus. Het bevat een toelichting op de aspecten incl. voorbeeldvragen.

Toetsresultaten analyseren op leerlingniveau

Bij toetsresultaten interpreteren worden de resultaten per toets toegelicht aan de hand van een voorbeeld uit het resultatenoverzicht. Hier lees je ook meer over hoe je de resultaten per toets op leerlingniveau kunt interpreteren. De individuele toetsresultaten van een leerling maken inzichtelijk wat de sterke kanten zijn van een leerling en waar een leerling zich nog verder in kan ontwikkelen. Hier kun je in je instructie en begeleiding bij aansluiten.

Toetsresultaten analyseren op groepsniveau

Naast het analyseren van toetsresultaten op leerlingniveau, is het ook zinvol om toetsresultaten op groepsniveau te bekijken. Dit kan veel informatie geven over je onderwijs. De toetsresultaten van alle leerlingen staan na het maken van een toets in het groepsoverzicht. In het groepsoverzicht worden zowel de referentieniveaus en/of totaalscores als de detailscores op verschillende aspecten getoond.

Wanneer je het groepsoverzicht bekijkt, kunnen er zaken opvallen die je kunt gebruiken om je onderwijs nog beter in te richten. Zie je bijvoorbeeld dat je leerlingen als groep bij de rekentoetsen duidelijk lager scoren op het domein Meten en Meetkunde, dan is dit misschien niet voldoende aan bod gekomen in je onderwijs. Het is dan interessant om te kijken of de inhoud van het domein Meten en Meetkunde zoals beschreven in het Referentiekader taal en rekenen dekkend en op niveau wordt aangeboden in je les- en toetsmateriaal. Maar ook andersom; misschien heb je dit jaar veel aandacht besteed aan (begrijpend) lezen. Zie je dit ook terug in de toetsresultaten?

Toetsresultaten analyseren op schoolniveau

Het analyseren van toetsresultaten op leerling- en groepsniveau is voor jou als leerkracht het meest zinvol. Toch kan het analyseren van resultaten op schoolniveau ook informatie geven. Scoren de leerlingen van twee groepen 8 vergelijkbaar of zijn er grote verschillen te zien? En wat zou dan de oorzaak kunnen zijn van die verschillen? Soms zie je dat bepaalde onderdelen over de jaren heen een aandachtspunt zijn. Het is dan goed om te kijken of er mogelijkheden zijn om hier al eerder in de schooljaren mee aan de slag te gaan.