De TOA

Van intake tot examen: met hét online toets- en exameninstrument TOA van Bureau ICE begeleid je je studenten van begin tot eind. De TOA maakt duidelijk welke kennis of vaardigheden een student al bezit en welke nog onvoldoende zijn ontwikkeld, zodat je je onderwijs daarop kunt aanpassen. Met de TOA weet je zeker dat je studenten valide en betrouwbare toetsen en examens maken en dat de kwaliteit geborgd is. De 900 methodeonafhankelijke toetsen en examens voor taal en rekenen zijn webbased. De toetsen worden voor een groot deel automatisch nagekeken en de resultaten worden direct opgeslagen in het administratiesysteem. Dit scheelt dus veel correctiewerk en administratieve taken. De examens in de TOA zijn tevens inzetbaar als instellingsexamen. Alle instellingsexamens zijn landelijk vastgesteld door 25 onderwijsinstellingen. De TOA faciliteert daarnaast ook het afnemen van proeven van bekwaamheid, examens voor keuzedelen en beroepsgerichte examens.

Methodeonafhankelijke toetsen

De TOA-toetsen zijn ontwikkeld op basis van landelijk vastgestelde kaders, zoals het Referentiekader taal en rekenen en het Common European Framework of Reference (CEF). Met de TOA-toetsen kan worden vastgesteld welk referentieniveau of CEF-niveau een student heeft en wat de afstand is tot het gewenste niveau. Dit maakt het mogelijk om een gedifferentieerde aanpak te kiezen voor verschillende groepen studenten. Niet iedereen heeft immers even intensief onderwijs nodig om het gewenste eindniveau te behalen. Omdat de verschillende toetsen in de TOA op een onafhankelijke meetlat zijn afgestemd, zijn ze geschikt voor het tonen van de ontwikkeling van de vaardigheden van studenten. Zo krijg je als instelling en als docent informatie over de effectiviteit van het geboden onderwijs. De toetsgegevens uit de TOA kunnen zo ook ingezet worden als sturingsinformatie op cohort-, opleidings- en zelfs schoolniveau.

Voorspeller voor het centraal examen

Omdat de TOA-toetsen net zoals de centrale examens zijn afgestemd op het Referentiekader taal en rekenen en het CEF, kunnen ze ingezet worden als voorspeller voor het succes op het centraal examen. Door middel van structureel psychometrisch onderzoek controleren en borgen we de voorspellende waarde van de TOA-toetsen voor het centraal examen.

Betrouwbaar en efficiënt beoordelingsproces

Voor de productieve taalvaardigheden schrijven, spreken en gesprekken voeren zijn er geen sluitende beoordelingscriteria. De beoordeling daarvan blijft dan ook altijd gevoelig voor verschillen tussen beoordelaars. De TOA geeft daarom enkele mogelijkheden om de betrouwbaarheid van de beoordeling te verhogen. Lees hier meer over bij de kwaliteit van de beoordeling borgen. De TOA biedt daarnaast de mogelijkheid om de instellingsexamens spreken en gesprekken voeren samen in twintig minuten af te nemen. Zo kun je betrouwbare en valide examens afnemen en blijft er tegelijkertijd tijd over voor het borgen van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.

Minimale administratieve last door integratie studentadministratiesystemen en planningstools

Bureau ICE heeft in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de TOA en heeft onder andere integratiemogelijkheden gecreëerd met studentadministratiesystemen en planningstools. Dit betekent dat elke administratieve wijziging, zoals het overstappen naar een andere opleiding, automatisch wordt overgenomen en dat resultaten direct kunnen worden weggeschreven in het studentvolgsysteem. Alle inhoudelijke en ondersteunende ontwikkelingen zijn samen met klanten ontwikkeld, passend binnen de toets- en examenvisie van Bureau ICE en verplichtingen vanuit de overheid. Ga voor meer informatie hierover naar gebruikersbeheer vanuit koppeling webservices.

Optimaal toetsbeheer door automatisering toets- en examenplan

Het toets- en examenplan kan worden overgenomen in de TOA, zodat toetsen gereserveerd kunnen worden als examentoets. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat studenten een examentoets al een keer hebben gemaakt als voortgangstoets. Bovendien is het mogelijk om een extra ‘pincode’ toe te voegen aan examentoetsen, zodat studenten de toets niet kunnen maken voordat ze zich bijvoorbeeld hebben gelegitimeerd bij de surveillant.