Interpreteren toetsresultaten Nederlands

  • Overal waar ‘toetsen’ staat, kan ook ‘examens’ gelezen worden

Aan de toetsen Nederlands wordt een absolute en percentuele totaalscore, het behaalde referentieniveau of CEF-niveau en de bijbehorende ontwikkelscore toegekend. Daarnaast wordt er bij het grootste deel van de toetsen een detailuitslag gegeven op toetsonderdeel. De toetsen voor de receptieve vaardigheden en de toetsen schrijfinzicht en taalverzorging worden automatisch beoordeeld. Bij toetsen voor de productieve vaardigheden moet dit handmatig gebeuren. Lees hier meer over bij cijferbepaling toetsen receptieve vaardigheden en cijferbepaling toetsen productieve vaardigheden.

Niveau-uitslag

De uitslag op de toetsen voor de receptieve vaardigheden lezen en luisteren en de toetsen schrijfinzicht en taalverzorging wordt direct na afname automatisch door het systeem berekend. Voor de productieve vaardigheden schrijven, spreken en gesprekken voeren beoordeel je de producten eerst handmatig in de TOA (zie ook een toets beoordelen in de TOA). Op basis van de door jou ingevulde beoordelingen krijg je een uitslag. De uitslag bestaat uit een niveaubepaling van het in de toets gemeten niveau. De toetsen meten of de student het getoetste niveau wel of niet beheerst. Een student die bijvoorbeeld een toets Nederlands Lezen 2F maakt, kan dus als uitslag nooit niveau 3F krijgen.

Detailuitslag op toetsonderdeel

Naast een niveau-uitslag krijg je bij de toetsen lezen, (kijken-)luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren, taalverzorging en schrijfinzicht ook een detailuitslag te zien op de verschillende onderdelen in de toets. Hierdoor zijn deze toetsen niet alleen geschikt als niveaubepaling, maar ook voor diagnose. Voor de toetsen Nederlands lezen wordt bijvoorbeeld een absolute en percentuele score gegeven op de deelvaardigheden techniek en woordenschat, begrijpen, interpreteren, evalueren, samenvatten en overig-lokaal tekstbegrip

Op basis van de detailuitslag kun je gerichter differentiëren in je onderwijs. Wil je persoonlijk advies over hoe je de TOA kunt inzetten om te differentiëren? Neem dan contact op met de klantenservice van Bureau ICE via 088 556 9800.