Interpreteren toetsresultaten Nederlands

Aan de toetsen Nederlands wordt een absolute en percentuele totaalscore, het behaalde referentieniveau of ERK-niveau en de bijbehorende ontwikkelscore toegekend. Daarnaast wordt er bij het grootste deel van de toetsen een detailuitslag gegeven op toetsonderdeel. De toetsen voor de receptieve vaardigheden en de toetsen schrijfinzicht en taalverzorging worden automatisch beoordeeld. Bij toetsen voor de productieve vaardigheden moet dit handmatig gebeuren. Lees hier meer over bij cijferbepaling toetsen productieve vaardigheden en cijferbepaling toetsen productieve vaardigheden.

Niveau-uitslag

De uitslag op de toetsen voor de receptieve vaardigheden lezen en luisteren en de toetsen schrijfinzicht en taalverzorging wordt direct na afname automatisch door het systeem berekend. Voor de productieve vaardigheden schrijven, spreken en gesprekken voeren beoordeelt u de producten eerst handmatig in het Toetsplatform Taal (zie ook een toets beoordelen in het Toetsplatform Taal). Op basis van de door u ingevulde beoordelingen krijgt u een uitslag. De uitslag bestaat uit een niveaubepaling van het in de toets gemeten niveau. De toetsen meten of de cursist het getoetste niveau wel of niet beheerst. Een cursist die bijvoorbeeld een toets Nederlands Lezen 1F maakt, kan dus als uitslag nooit niveau 2F krijgen.

Detailuitslag op toetsonderdeel

Naast een niveau-uitslag krijgt u bij de toetsen lezen, (kijken-)luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren, taalverzorging en schrijfinzicht ook een detailuitslag te zien op de verschillende onderdelen in de toets. Hierdoor zijn deze toetsen niet alleen geschikt als niveaubepaling, maar ook voor diagnose. Voor de toetsen Nederlands lezen wordt bijvoorbeeld een absolute en percentuele score gegeven op de deelvaardigheden technieken woordenschat, begrijpen, interpreteren, evalueren, samenvatten en overig-lokaal tekstbegrip.

Op basis van de detailuitslag kunt u gerichter differentiëren in je onderwijs. Wilt u persoonlijk advies over hoe u het Toetsplatform Taal kunt inzetten om te differentiëren? Neem dan contact op met de klantenservice van Bureau ICE via 088 556 9800.